نایس تولز

شعر نو : معلم

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

معلم سپاسگزارم .. سپاسگزار کسی هستم که مرا ، اندیشیدن اموخت …
کسی که جرعه جرعه ی الفبای زندگی را با محبت ، به روح تشنه ام نوشاند ..
کسی که از همان پله ی اولِ بابا اب داد ، دست هایم را گرفت و یاری ام رساند و هرگز رها نکرد
و قدم به قدم راهم را هموار ساخت .. مرا با راه های آسان و دشوار اشِنا کرد و راه و روش زیستن را به جان طلیسم تزریق کرد و مرا از زندان جهالت رهایی بخشید

بوسه میزنم به دستت .. بوسه میزنم به دستت
به احترام تمام لحظاتی که در اوج خستگی ..
لبخند به لب از جانت برای اموختن ما مایه میگذاشتی ..
به احترام تمام لحظاتی که زندگی را برایم معنا کردی ..
فراموشت نخواهم کرد …

معلم … کسی که مرا بال پرواز بخشید …
دستبوس و قدردان تمام زحمات بی وقفه ات هستیم ..

dopamine_97_بهار