نایس تولز

تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

مقاله ۴، دوره ۴۱، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۴۹-۶۰  XML
اصل مقاله (۲۷ K) نویسندگان جواد حاتمی۱؛ اکرم قربعلی۲؛ فاطمه بی جن خان۲ ۱دانشگاه پایتخت، دکترای تخصصی ۲دانشگاه پایتخت، کارشناسی ارانجام گرفت چکیده دنبال پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تفاوت‌های فرهنگی بر ادراک شکل و زمینه بود. در این مطالعه در دو آزمایش با اســـــتفاده از دو تکلیف تشخیص تغییرات تصویری و مقوله‌بندی تصویری تاثیر تفاوت‌های فرهنگی برالگوی تخصیص توجه بررسی انجام گرفت. سه گروه از دانشجویان ایرانی (۲۰ n =)، آسیای شرقی (۱۶ n =) و اروپایی (۱۷ n =) در این پژوهش شرکت انجامند و الگوی تخصی ص توجه آن‌ها به محرک‌های ادراکی بر اساس میزان توجه آن‌ها به شکل یا زمینه بررس ی انجام گرفت. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در میزان توجه به شکل، بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها تفاوت معنادار وجود دارد و شرکت‌کنندگان ایرانی در مقایسه با شرکت‌ کنندگان اروپایی به عناصر اصلی شکل توجه کاهشی نشان دادند. در میزان توجه به زمینه نیز بین ایرانی‌ها و اروپایی‌ها و همچنین، بین اروپایی‌ها و آسیای شرقی‌ها تفاوت معنادار به دس ت آمد؛ به این صور ت که شرکت‌کنندگان ایرانی و آسیای شرقی افزایش از اروپایی‌ها به تغییرات در عناصر زمینه‌ای تصویر ها توجه نشان دادند. مطابق این یافته‌ها می‌توان گفت، الگوی تخصیص توجه در ایرانی‌ها و آسیای شرقی‌ها گسترده‌تر از اروپایی‌ها اســـــت. از یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که الگوی ادراک در دانشجویان ایرانی به فرهنگ‌های کل‌نگر شباهت افزایشی دارد. کلیدواژه ها ادراک زمینه؛ ادراک شکل؛ جمع‌گرایی؛ فردگرایی؛ فرهنگ

آمار

تعداد مشاهده مقاله: ۲,۹۶۵

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: ۲,۳۲۵